Vases

Vases

VASE 'APPLE' STONEWARE
SKU 14563020
Ø31XH28CM
€ 129.00 € 129.00 per PC
VASE 'APPLE' STONEWARE
SKU 14563022
Ø41,5XH34,5CM
€ 255.00 € 255.00 per PC
VASE 'ORGANIC' STONEWARE
SKU 14563017
W34,5XL33,5XH43CM
€ 295.00 € 295.00 per PC
VASE 'ORGANIC' STONEWARE
SKU 14563015
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'GEORG' GLASS
SKU 50040001
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'GEORG' GLASS
SKU 50040002
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'GEORG' GLASS
SKU 50040003
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496143
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496141
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496142
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496140
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496138
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496139
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496137
€ 0.00 € 0.00 per PC
VASE 'HYACINT' MOUTHB. GLASS
SKU 14496135
€ 0.00 € 0.00 per PC